Monday, July 1, 2013

یک روز قشنک در ویرجینیا

اولین روز کلاس در ویرجینا برای یاد گیری تکنولوژی، کلاس بسیار مفیدی است. امیدوارم که بتوانم تمام این یادگیری ها را در کلاس های مدرسه  فارسی بکار ببرم. با آرزوی اینکه بتوانم با یادگیری این مطالب معلم خوب و مفیدی برای تمام شاگردانم باشم

No comments:

Post a Comment